Nieuwsbrief leven met natuurwezens nr.13

Lieke Schwaiger-Dijkstra en Roland Schwaiger

Over de weergeesten, heftige weersomstandigheden en het veranderen van het klimaat (deel2)

 

Lieve mensen,
Het eerste deel van de nieuwsbrief over de weergeesten, heftige weersomstandigheden en het veranderen van het klimaat (nieuwsbrief nr. 11), is geëindigd met een uitspraak van Rudolf Steiner die hij in verschillende voordrachten heeft herhaald.

`Wil de mens in de huidige samenleving opwaarts gaan en niet afwaarts glijden dan moeten we onze schreden richten op het geestelijke pad`.

In deel 2 over dit thema, is in verschillende facetten, de geestelijke achtergronden van het weer, klimaat en de vele noodsituaties die daaruit ontstaan, aangeduid. Wel met het bewustzijn, dat er zoveel meer is wat hiermee samenhangt. De brief is bedoeld als inspiratiebron, om eigen gedachten en gevoel te laten spreken en sterken. Want kennis van de geestelijke wereld is de eigenlijke grond en aardekracht, waarop we kunnen leren steviger te staan.

 

Geestelijke achtergronden van het veranderende weer en natuurrampen
(Tijdens het schrijven van deze brief zijn er grote overstromingen in het zuiden van Nederland, België, Duitsland en ook in Oostenrijk.)

 

Klimaatverandering, grote milieu-vervuilingen en extreme weerssituaties die over de hele wereld waarneembaar zijn, laten ons zien dat de wereld in nood is. Je zou het ook barensnood kunnen noemen, waarbij de geest in alles geboren, zichtbaar wil worden.
Deze geboorte veroorzaakt heel wat onrust, wat te zien is aan de veranderingen in het klimaat, heftige weersomstandigheden, aardverschuivingen, branden en vulkaanwerking. Allemaal kenmerken van een strijd die gaande is, niet alleen in de zichtbare wereld maar ook in de geestelijke wereld.
Om de oorzaken hiervan te leren begrijpen is een weten nodig, kennis van al die geestelijke scheppende wezens om ons heen en dat we veel meer met hun verbonden zijn dan je zou denken. De natuurwezens willen niets liever dan dat we ons hiervan bewust worden en leren begrijpen dat wij net als zij ook scheppende wezens zijn.
De etherische Christus en Aartsengel Michaël (zie deel1) kloppen aan in de harten van de mensheid om ze wakker te maken voor een levende verbinding met de geestelijke wereld en verantwoording te nemen voor nieuwe taken.

 

Een nieuwe samenwerking tussen mens en Moeder Aarde is nodig
De ontwikkeling van mensheid en Moeder Aarde is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We staan niet alleen met ons etherisch lichaam, maar ook door de vier elementen (ons fysieke lichaam bestaat net als dat van de aarde uit deze elementen) en onze bloedbanen, met elkaar in verbinding. Zelfs onze menselijke wezens aard/ ons temperament heeft invloed op het welzijn van de aarde. (Zo is het melancholische temperament verbonden met het element aarde, het cholerische- met het vuur, het sanguinische- met het water, het flegmatische- met het element lucht.)
Net als dat bij de mens het geval is, zou moeder aarde zonder etherisch lichaam, ook wel levenslichaam genoemd, niet kunnen leven en zelfs uit elkaar vallen.
Is haar aarde(grond), water of lucht verontreinigd, dan is het daaraan verbonden etherische veld ook vervuilt en heeft geen sprankelende levensenergie meer. (Je kunt het vergelijken met een mistige omgeving waar de zon niet doorheen kan komen.)
Alle elementaire wezens, dus ook de weergeesten, moeten veel kracht verzamelen om met deze vervuilde ether-energie hun werk te kunnen blijven doen. Ze raken sneller uitgeput, lopen gevaar te verstarren en ten prooi te vallen aan tegenkrachten, wezens die de Goddelijke scheppingskrachten willen uitroeien.
(Mensen die een burn-out hebben gehad kunnen dit waarschijnlijk goed begrijpen. Als je over vermoeid raakt, dan ben je een prooi voor negatieve gedachten en gevoelens, je etherisch lichaam raakt vervuilt en je levensenergie raakt op)

Inmiddels is Moeder Aarde (in de 5e na-Atlantische periode) op middelbare leeftijd gekomen waardoor ze, net als bij een ouder geworden mens, niet meer alles verdraagt.
De mensheid van nu, voornamelijk gericht op eigen welzijn, is vergeten dat Moeder Aarde een levend wezen is. Door uitbuiting van haar bodemschatten, die in de erts aderen (zoals koper, zilver en goud) besloten liggen is haar geestkracht verzwakt, want deze aderen kun je beschouwen als de bloedbanen waar de kracht van haar geest doorheen stroomt. (Zie nieuwbrief nr.8 over de regenboog over me(n)taliteit en moraliteit)
Moeder aarde reageert op deze uitbuiting (denk hierbij ook aan olie en gaswinning), met aardbevingen.

 

Bewustwording van de ziel, veroorzaakt veel onrust
Zoals we ons `denken` hebben ontwikkeld (zie deel1), leren we ons nu ook bewust te worden van wat er diep in onze ziel leeft. (Onze ziel is een optelsom van alle levens die we al op aarde geleefd hebben) Met het willen, voelen en denken, de meest waardevolste zielenkrachten die we hebben, leren we onze ziel te zuiveren. (1)
Bij alles wat we willen, voelen of denken, scheppen wij geestelijke wezens. Zij dragen niet alleen warmte en licht, maar ook koude en duisternis. (Zie ook Nieuwsbrief 9 Het corona-virus en onze gedachten wereld- over geestelijke wezens die wij zelf scheppen en in nieuwsbrief nr.7 Aartsengel Michaël en het wezen van de techniek, over de elementaire wezens van geboorte en dood.)
Ze blijven net zo lang om ons heen staan tot we inzicht krijgen in wat juist en onjuist is. Gaan we door de pijn en moeilijkheden heen, laten we los wat niet zuiver is, bevrijden we deze wezens van hun taak en verdwijnen ze weer.
Nu de sluier tussen onze aardse wereld en die van de geest steeds dunner wordt, komen de zielenroerselen van de mens meer aan de oppervlakte. Als je kijkt naar de grote onrust in de wereld om ons heen dan weet je dat dit helemaal klopt.
De etherische wereld van moeder aarde is gevuld met al deze geestelijke wezens waarmee we gezamenlijk het wereld karma vormen.

 

Wereld karma wordt uitgewerkt
De natuur van Moeder Aarde met al haar elementaire wezens, reageert op de onzuiverheid, nalatigheid en de fouten die zich in de ontwikkeling van mensheid hebben opgehoopt. Dit is karma van de gehele mensheid en niet het gevolg van persoonlijk karma. (2)
Als het de elementaire wezens niet meer lukt om harmonie in de opgehoopte negatieve energie te scheppen, nemen duistere machten (tegenwerkende krachten) de teugels in handen. Zij zijn de eigenlijke uitvoerders van het wereld karma wat zich uit in orkaanbuien, overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en bosbranden.
(Tegenwerkende krachten, ook wel gevallen engelen genoemd, zijn wezens die zich niet volgens het Goddelijk plan ontwikkelden, maar achterbleven en zich bij de duistere machten aansloten. Zij zijn de uitvoerders van ons gezamenlijke karma en helpen de mensheid bij het vereffenen daarvan.)

 

Hoe weersomstandigheden ontstaan en de taak van de weergeesten
Weersomstandigheden ontstaan allereerst onder invloed van de zon, die met haar zonlicht op de waterhuishouding van de aarde-atmosfeer instraalt waardoor er hoge en/of lage luchtdruk, koude en/of warme stromingen ontstaan. De stand van de maan en de sterren spelen hierin een belangrijke rol. De steeds wisselende toestand (situatie) in de aarde-atmosfeer, komt tot uiting in wind, wolken, neerslag en zonneschijn. In dit samenspel van weer en wind leven warmte en lucht wezens, de geestelijke wezens die het weer besturen.
Zij zijn steeds in beweging, vormen zich en lossen weer op (je kunt dat zien in het steeds veranderende spel van wolken en voelen aan de wisselende luchtstromingen), waarmee zij harmonie en evenwicht in de luchtstromingen brengen. Maar hoe komt het dan dat heel vaak niet lukt, want het is vaak te nat, te droog, te warm of te koud, met alle gevolgen van dien?


Weergeesten raken stuurloos/losgeslagen
Voorheen werden de lucht en warmte wezens die in het weer werkzaam zijn aangestuurd door hoge natuurwezens. Maar nu deze zich langzaam terugtrekken om zich voor te bereiden op een hogere ontwikkeling in het Goddelijk plan, schuift hun taak door naar de mens. De moeilijkheden voor de natuurwezens zijn ontstaan door deze taakverschuiving. De mens krijgt steeds meer verantwoording te dragen voor de weersomstandigheden en moet dit door het zuiveren van zijn ziel/ geweten eigenlijk nog leren.
Zonder de juiste morele impulsen voelen de weergeesten zich losgeslagen en stuurloos en komen ze gauwer onder invloed van geesten van de duisternis. Deze werken met verstorende krachten en veroorzaken daarmee chaos en disharmonie. Alles wordt heftiger met vaak catastrofale gevolgen voor mens, dier en plant.

 

Over het ontstaan van wind
Alles wat uit ons menselijk willen, voelen en denken de geestelijke wereld in stroomt en niet verbonden is met een hogere moraliteit (uit een niet zuiver geweten), veroorzaakt grote onrust in de luchtstromingen. De emoties (vooral de onverwerkte angsten) die daarmee gepaard gaan zorgen ervoor dat het stevig kan gaan waaien. De lucht- en warmtewezens lukt het dan vaak niet meer om de luchtstromen in harmonie te brengen. Het is dus letterlijk zo dat het hard begint te waaien als er veel onrust onder de mensen heerst waardoor er onweersbuien en orkanen kunnen ontstaan.

 

Over het ontstaan van koude en hitte
Koude en hitte ontstaan voornamelijk uit het denken en willen van de mens.
Koude stromen ontstaan uit puur materialistisch denken. Alles waar het hart (de geest) niet bij betrokken is veroorzaakt een ijzige koude.
Maar er ontstaat ook hitte. Dat is de vurige wil van de mensheid, om alles naar zijn hand te zetten, zonder bewustzijn van de geestelijke wereld. Dan ontsteekt de materie, wat kan leiden tot te veel droogte en verwoestende branden.
(De vurige wil, er alles voor over te hebben op de oude voet door te gaan en niet waar willen hebben dat er nu een andere levenshouding nodig is, veroorzaakt verstarringen, waardoor veel hitte ontstaat en de materie verhit raakt. Op dit moment woeden er enorme branden in de vakantie gebieden in het zuiden van Frankrijk, Griekenland, Turkije en Italië.)

 

Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen
De energie van de wil van de mens heeft invloed op een diepe laag in de aarde, waar het element vuur aanwezig is. Dit is een zeer gevoelige laag die alle astrale energie (het gevoelsleven van de mens, driften, lust en leed) opvangt (gewaarwordt). Een mens met een zacht karakter, heeft een rustgevende invloed op deze laag. Daar tegenover staat dat de hoeveelheid materialistisch gezinde mensen die op aarde incarneren, deze vuur laag doen opzwellen en aanwakkeren, met natuurrampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als gevolg. (3) (4)

 

Oorzaken van heftige regenbuien
De mensheid die wil vasthouden aan het oude vertrouwde leven met alle gewoonte patronen die daarbij horen (zeker nu tijdens de corona-crisis) raken in een soort verstarring, waardoor koude en hitte fronten als een afspiegeling van deze menselijke emoties op één plaats blijven cirkelen (verstarren) en er een extreme hoeveelheid regen, op één en dezelfde plek valt. De waterwezens van de beken en rivieren kunnen deze hoeveelheid niet meer in goede banen leiden, met overstromingen en aardverzakkingen als gevolg. (In bergachtige gebieden zoals bij ons glijden hele delen van berghellingen als modderlawines naar beneden waarbij bos en huizen worden meegesleurd.)

 

Samenvattend kun je zeggen;
- De geestelijke achtergronden en oorzaken van het veranderende weer, met alle gevolgen van dien zijn de opgehoopte en onverwerkte zielenroerselen van de mensheid die nu aan de oppervlakte/aan het licht komen.
-Alles wat zonder verbinding met de geest gebeurt is een verstoring van het evenwicht op aarde.

We leven in een apocalyptische tijd
(Het woord Apocalyps komt uit het Grieks en betekent, onthulling/openbaarmaking)
Het is een tijd waarin veel van het kwade zichtbaar wordt, maar ook het mooie, goede en waarachtige. Het is de mens die de juiste weg moet leren vinden en leren zien dat door het oude afbrokkelende heen, het nieuwe geboren wordt.

Hans Stolp, over het geheim van onze tijd volgens Johannes; (5)

Het zal een tijd zijn, waarin wij geroepen worden om ons niet te laten verlammen door alles wat ons in deze tijd ontvalt aan zekerheden, maar om juist het oog gericht te houden op alles wat er zich in het verborgene begint te ontluiken aan nieuwe vormen en levenspatronen.

Het is heel goed te begrijpen dat wij de ontwikkeling die nu gaande is niet zomaar kunnen stoppen en onszelf één, twee, drie in bewust scheppende wezens veranderen.
Verandering van de wereld is een langzaam evoluerend proces, maar het begint bij ons zelf.
Door studie, rust en bezinning/meditatie krijgen we een steeds verder groeiend inzicht in de geestelijke wereld en zuiveren we onze ziel, ons etherisch-lichaam en daarmee ook het etherisch-lichaam van moeder aarde, waar we onafscheidelijk mee verbonden zijn.
Elke stap die we zetten op het geestelijke pad waarbij we ons hart met het hoofd verbinden, roept Christus-natuurwezens naderbij. Zij zijn de helpers van de etherische Christus die onze harte krachten wat geestkrachten zijn, omzetten in pure zuivere etherische energie.
(Als levend bewijs hiervan was er vorig voorjaar, doordat de hele wereld stilviel (de eerste lockdown) een ongekende opbloei in de natuur waar te nemen. De grote hoeveelheid donkerblauwe gentianen bloeiden zo uitbundig op de berghellingen dat het bijna zeer deed aan je ogen. Nu dit jaar is er wederom een enorme bloei en groei waar te nemen en ook een ongekende grote hoeveelheid jonge vogels werd geboren. (Zie nieuwsbrief 2 de geestelijke taak van de vogelwereld)


Aartsengel Michaël maakt ons wakker voor geestelijke warmte
Michaël die zelf van de zon naar de aarde afdaalde leert ons niet alleen wakker te worden voor een kosmische denken (zie deel1) waarbij hart en hoofd met elkaar verbonden worden, maar hij leert ons ook aan te voelen wat geestelijke warmte is.
Hoewel deze geestelijke warmte niet zichtbaar is, kunnen we ze toch als een warmtestroom in ons lichaam waarnemen. Dit gebeurt op momenten dat je door iets of door iemand diep geraakt wordt. (Zie Nieuwsbrief nr. 11 deel 1 onder; Het ontwaken van de nieuwe tijdsgeest)
Maar ook bijvoorbeeld als je ergens vol enthousiasme (Begeisterung) voor gaat, waarbij je voelt dat het zuiver is en een hoger doel dient.
Dan word je aangeraakt door een geestelijk wezen, die de herinnering in je wekt aan de oorsprong van het leven. Want ooit zijn we uit deze geestelijke warmte, als werk van de allerhoogste engelen ontstaan. Niet alleen de elementaire wereld heeft deze geestelijke warmte nodig, de hele kosmische ontwikkeling met al haar Goddelijke wezens is ervan afhankelijk en kijkt vol spanning toe hoe de mens zich verder ontwikkelt en of hij bereidt is nieuwe taken op zich te nemen.
Met het leren aanvoelen van deze geestelijke warmte ontwikkelen we geestkracht en staan we aan de wieg van de nieuwe mysteriën en aan het begin van een geheel nieuwe toekomst;

We mogen ons bewust worden dat wij zelf scheppende wezens zijn en daarmee een nieuwe verbinding leggen tussen de aarde en de geestelijk wereld.

 

 


(1) Rudolf Steiner, GA 119 Makrokosmos und Mikrokosmos, S.10
(2) Rudolf Steiner GA 236, 29 Juni 1924, band 2 van de Voordrachten over Karma
(3) Rudolf Steiner GA 94 Kosmogonie, S. 10
(4) Rudolf Steiner, GA 107, S177, Geheimwissenschaftlichen Menschenkunde.
(5) Tijdschrift de Verwachting nr. 63 artikel, artikel van Hans Stolp, het geheim van onze tijd volgens Johannes.

 

 

 

 

 


Fotograaf; Roland Schwaiger
*(Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs is het niet toegestaan teksten of foto ́s voor andere doeleinden te gebruiken.)