Leven met natuurwezens                                                             

 

Over de koe en haar geestelijke taak op aarde

 

Lieke Schwaiger-Dijkstra en Roland Schwaiger

 

Omdat de dieren in het gedrang komen in deze grote overgangstijd met haar snelle ontwikkelingen en er van alles mis gaat, is het van belang op een nieuwe manier aandacht te geven aan de ontwikkeling van dieren die net als wij mensen ook een (levens)opdracht hier op aarde hebben te vervullen.                                                                                                                 

En wat het dier de koe betreft, zij is natuurlijk niets meer of minder waard als elk ander dier, maar haar zachtmoedige wezen heeft ons hart gestolen en wij zien hier in Oostenrijk net zoveel mis gaan met koeien als in Nederland.

 

Impulsen uit de geestelijke wereld                                                                                                    

Zoals Hans Stolp tijdens zijn lezingen en in zijn boeken verteld zijn we op een dieptepunt in de aarde-evolutie aangekomen. Maar ook wordt verteld dat de etherische Christus en zijn wegbereider aartsengel Michael ons mensen vanuit de etherische wereld helpen en aanzetten om een nieuwe weg te gaan. Een weg vanuit het materiële  denken naar een meer geestelijk denken. Want het licht van de etherische Christus werkt vanuit de etherwereld met kracht in op de aarde, de mensen en alle levende wezens. Dit licht zal elk mens die daar voor open staat  de impuls geven, meer met zijn hart te leren kijken i.p.v. met het hoofd. Deze impulsen zorgen er ook voor, dat onze zintuigen zoals horen zien en voelen als het ware opgetild worden naar een hoger trillingsveld waardoor ze een meer verfijnde afstemming krijgen, een gevoeligheid voor de dingen die achter de zichtbare, hoorbare en voelbare fysieke wereld liggen. En we krijgen daardoor met vallen en opstaan meer inzicht in grotere kosmische processen waar wij allen deel van uit maken, omdat ze door ons heen werken.

 

Een nieuwe taak voor de mens

De snelle ontwikkelingen en de chaos die daaruit om ons heen ontstaat laat zien dat er langzaam iets aan het verschuiven en veranderen is. Deze verandering vindt niet alleen plaats in onze wereld maar ook in die van de dieren en de natuurwezens. Alles schuift heel langzaam door naar een volgende trede op de evolutie ladder. Waarbij de mens die vanuit de aarde gezien op de hoogste trede staat langzaam taken krijgt toebedeeld die voorheen alleen vanuit de geestelijke wereld geregeld werden. En één van deze taken is dat we met nieuwe ogen leren kijken naar de rijken die onder ons staan, die van de dieren, planten en mineralen. De mens krijgt dan ook steeds meer de taak om als beschermengel voor dieren, planten en mineralen, dus ook voor de natuurwezens te werken.

                                                                                                                                                                

Over het leren waarnemen     

We kunnen daar op een heel eenvoudige wijze mee beginnen door als we in de natuur zijn ons bewustzijn open te stellen voor het werk van ontelbare wezens groot en klein die een enorm werk verrichten zonder welke wij niet konden leven en bestaan. Want als je buiten loopt en je zet je hart open voor de natuur, de natuurwezens en voor de dieren komt er met een beetje oefening (oefening vooral in het loslaten van onze dagelijkse beslommeringen) nieuw bewustzijn en inzicht over onszelf en over de natuur naar ons toe. Het is een manier van zuiver waarnemen waarvan de grote ingewijde Goethe (1749 -1832) die niet alleen een dichter was maar ook een groot liefhebber van de natuur en zelfs op natuurwetenschappelijk gebied studeerde het volgende schreef;

De waarneming, die niet vertroebeld is door de wensen en begeerten van de ziel, die niet verduisterd is door het intellect, door het dogma. De waarneming die als een reine spiegel datgene in de ziel naar binnen draagt wat buiten in de natuur leeft. Bij een dergelijke zuivere waarneming kan in de ziel van de waarnemer het innerlijk licht van de intuïtie opgaan.

....Tijdens een wandeling over een almgebied bij ons in de buurt leerden we een grote ver-scheidenheid  aan energieën op de verschillende bergweiden waarnemen. Het enige wat wij deden was in rust kijken en voelen, een kijken en voelen waar ons hele hart bij betrokken was.  Wij zagen hoe één van de boeren bezig was zijn koeien te verweiden. Ze liepen alle acht met duidelijke voorvreugde op het verse gras, precies wetende waarheen te gaan achter elkaar aan. Behalve eentje, die dartelde heen en weer en duwde tegen de anderen aan om de aandacht op te eisen, maar ze kreeg geen enkele reactie. Het was alsof ze er niet bij hoorde en ook niet werd geaccepteerd. Zij was de enige koe zonder horens die duidelijk zichtbaar geen contact had met de anderen die wel horens hadden. In de wei gekomen werd het na een korte uitbundigheid  tussen de dames weer rustig en waren allen weldra tevreden aan het grazen. Behalve de koe zonder horens. Zichtbaar niet op haar gemak liep zij steeds achter de boer aan die nog bezig was de hekken te controleren en ook tegen  hem begon ze te duwen met haar neus om aandacht te vragen.  De andere koeien namen absoluut geen notitie meer van de boer en waren geheel verdiept in hun dagelijks bezigheid. Een duidelijk verschil in zelfbewustzijn en gevoel van zekerheid en veiligheid binnen de groep. Wij zagen en voelden een enorm verschil tussen de koe zonder horens en de andere koeien die wel horens hadden.

 

Kosmische antennes                                                                                                                      

Horens zijn voor de koeien als kosmische antennes waardoor ze verbonden zijn met elkaar maar tegelijkertijd ook met hun groepsziel. Want zoals wij mensen onze persoonlijke beschermengel hebben, hebben dieren een engel die de groepsziel van hun diersoort beschermd en bestuurd.     De horens van koeien zitten barstensvol kosmische krachten waardoor zij in staat zijn als een soort transformator bezielende krachten naar moeder aarde door te stromen. Deze bezielende krachten stromen uit de door engelen bestuurde groepsziel  via de koe de aarde in. Met haar grote lijf drukt zij een enorme aardse kracht uit waardoor een gevoel van rust en vrede om haar heen duidelijk is waar te nemen. En als je in haar ogen kijkt straalt je rust en tevredenheid tegemoet. Als zij aan het herkauwen is en ze met haar gehele lijf  breed op de aarde ligt lijkt het net of ze in trance is. Met haar naar binnen gerichte blik stuurt ze vanuit haar hele wezen kosmische energieën door naar de aarde.                                                    

Als wij juist kijken zien we dat wat de koeien met hun hele wezen als taak op aarde beschouwen eigenlijk ook onze taak is. Namelijk dat wij leren de kosmische kracht met behulp van de etherische Christus door ons heen te laten stromen de aarde in en we op die manier mee helpen om moeder aarde te vergeestelijken. .....In een van de stallen die op de alm staan en waar de koeien gemolken worden en de nacht doorbrengen keken we door de open deur naar binnen. Alle koeien lagen naast elkaar te herkauwen. Het was er doodstil op wat malende geluidjes na. De ogen groot en glanzend met de blik naar binnengericht geheel opgaande in hun werk. De rust en aardekracht was een overweldigende ervaring die we nooit meer zullen vergeten. 

 

Rudolf Steiner verteld over de koe als vertegenwoordigster van alle herkauwers het volgende;                                                                                                                                                        

De innerlijke drang van de koe aangezet door de engel van de groepsziel, is om haar aardse “dier zijn” zo volledig mogelijk in kosmische vorm uit te drukken. Zij doet dat door kosmische-geest-substantie door haar lichaam heen te transformeren en door te geven aan de aardesubstantie. Zij is een dier wat zich volledig inzet om  moeder aarde voortdurend te verlevendigen. Want zonder deze steeds weer vernieuwende geestelijke substantie zou de aarde verharden en verdrogen. En in de aarde onder de grazende kudde koeien staat het aarde volk van de elementairen juichend en vol verwachting klaar om deze kosmische geest substantie in ontvangst te nemen.                                                                                                    

Dit zijn de  gnomen/kabouters die in het etherische veld van de aarde leven en deze kosmische energie nodig hebben, net als wij mensen het zonlicht. Zij helpen bij het verspreiden van deze verkregen kosmische energie diep de aarde in.                                      

Als je dit weet ga je ook beter begrijpen dat een geestelijke wereldbeschouwing zoals het Hindoeïsme  de koe als een heilig dier vereerd. Want zij is, zoals Rudolf Steiner beschrijft; het dier dat mee helpt om de aarde  meer te vergeestelijken door geestelijke energie via de horens en haar hele lijf naar de aarde te brengen. Dit is haar diepste drijfveer en tevens haar levensopdracht. Om te verduidelijken dat alles een groter verband heeft in het kosmische plan even ter zijde het volgende;

Er zijn ook dieren die in de tegenovergestelde richting werken en vergeestelijkte aarde substantie  weer terug naar de kosmos brengen. Deze taak ligt in de wereld van de vogels  met als indrukwekkende vertegenwoordiger de adelaar. De vogels zorgen ervoor dat geestelijke aardesubstantie via de lucht elementairen,  de elfen / sylfen naar de kosmos terug gebracht kan worden. Zo wordt een verbinding gelegd tussen hemel en aarde. Bij het sterven van de vogel brengt zij deze vergeestelijkte aarde substantie in de hemel  Het is daarom ook begrijpelijke dat bij een sterk natuurverbonden volk zoals de indianen de adelaar als een heilig dier beschouwd word.

De koe die de kosmische energie door haar horens uit de kosmos opneemt helpt dus bij het bezielen, het verlevendigen, van het weiland waar ze graast.

Na enige tijd was het ons mogelijk om een groot verschil te voelen tussen die delen op de alm waar koeien grazen met horens en die stukken almgebied waar koeien grazen zonder horens. De weilanden die alleen door machines gemaaid worden, waar zelfs nooit een koe op graast voelden voor ons levenloos en onbezield aan.

De kosmische energie gebruikt de koe niet alleen voor het verlevendigen van de aarde materie maar ook voor alle processen door haar hele lijf  heen. Zowel bij het ontstaan van de melk als het eindproduct de mest.

Van melk van koeien die volgens de biologisch dynamische landbouw methode (ontwikkeld door Rudolf Steiner)worden gehouden is bekend dat het goed te verdragen is, soms zelfs voor mensen die eigenlijk een melk allergie hebben. Maar niet alleen de melk ook de mest is vol levenskracht. Wordt deze mest in een mesthoop op het land gebracht om in een hoek voor een of meer jaren te rusten krijgen alle elementen en een schaar van kleine krabbeldieren de tijd om er met hun krachten doorheen te werken. Bij de biologisch dynamische landbouw methode worden er ook nog speciaal hiervoor ontwikkelde kruidenpreparaten door de mest heengewerkt en op die manier wordt de mesthoop omgevormd tot een enorme bundel levenskracht. Probeer je maar eens voor te stellen (imaginatie) hoe deze kosmische krachten in de mest als een vonkenregen over het weiland uitgestrooid worden en  de aarde bezielende krachten geven en hoe de natuurwezens juichend en vol vreugde deze stroom van zaligheid  ontvangen.                                                                                                  

Daarbij is het ook van belang te weten dat elk koeienras van oorsprong behoort tot een eigen gebied. De bouw van hun lichaam en ook de verteringsorganen zijn ontwikkeld door de langdurige samenwerking met de daar aanwezige natuurwezens. Door die nauwe samenwerking zijn beide partijen zowel de dieren als de natuurwezens ware specialisten geworden. De bouw van het lichaam en ook de verteringsorganen zijn helemaal op een bepaald soort gras en de structuur van de bodem in een bepaald gebied gespecialiseerd. Het is door een lang proces van samenwerking tussen de koe en de natuurwezens dat ze beiden een harmonisch, gelukkig en gezond leven kunnen voeren.

 

Tot slot                                                                                                                                                      

Uit eigen ervaring  weten wij hoe pijnlijk het is om misstanden te moeten aan zien zonder te kunnen ingrijpen. Dan stijgt er een vaak een gevoel van machteloze woede op over zoveel onrecht en dierenleed en moeten we keer op keer ons dwars door deze gevoelens van boosheid en onmacht heen worstelen om dat je weet dat dit niet helpt. Op de barricaden springen en acties ondernemen (wat je eigenlijk wel vaak zou willen) daar zijn de dieren en de natuurwezens niet mee geholpen. Zij vragen nu juist van ons om niet in de strijd te gaan, maar vragen om liefde en warme aandacht voor hun geestelijke werk. Ze vragen om erkenning van wie zij nu werkelijk zijn en welke opdracht zij in het leven op aarde willen vervullen.                                                

En lukt het je om met heel je hart je aandacht te richten op het ware wezen van de koe (dat geldt natuurlijk ook voor alle andere dieren) dan ga je aanvoelen en weten diep van binnen, wat het grote belang is van haar aanwezigheid op aarde. Dit inzicht en begrip is als een onzichtbare steen die in het water valt en grote kringen om zich heen verspreidt en andere mensen weer raakt met de inzichten die hierbij zijn ontstaan. Dan worden vanuit de geest nieuwe mogelijkheden en nieuwe initiatieven geboren en werken we gezamenlijk aan een verandering ten goede.

 

 

 *Rudolf Steiner; Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden, und gestaltenden Weltenwortes

 

 

 U kunt hier onderaan de bestanden met fotos downloaden!