Maart 2020

NIEUWSBRIEF Leven met natuurwezens                                             

Lieke Schwaiger-Dijkstra en Roland Schwaiger

 

De regenboog als brug tussen hemel en aarde

 

De eerste ingeving voor dit artikel was te schrijven over het klimaat, met al haar heftige verschijningsvormen. Maar de natuurwezens lieten ons weten dat nu het thema van de regenboog nodig was. Want de regenboog staat aan de hemel als uitdrukking van een zichtbaar verbond tussen het geestelijke en het aardse leven. Oplossingen voor het klimaatgebeuren zijn dan ook niet te vinden in het materialistische denken van de huidige wetenschap, maar juist in de geesteswetenschappen die Rudolf Steiner naar de aarde heeft gebracht. Een wetenschap die aarde en geest met elkaar verbindt. Niets is toevallig en zo kwamen we het volgende bericht van Adelheid Petersen tegen waarin Rudolf Steiner haar vertelt over wat het betekent om onder de regenboog te staan. (1)

Rudolf Steiner over de occulte betekenis van `onder de regenboog staan`                                                                                                      Adelheid Petersen had verschillende keren een persoonlijke ontmoeting met Rudolf Steiner in Dornach. Bij een van deze gelegenheden had ze een brief mee van een vriendin waarin deze om uitleg vroeg over een droom die zij had en die haar erg verontrustte. De droom voorspelde zware beproevingen voor haarzelf en haar kleine dochtertje, maar deze konden worden afgewend als zij onder de regenboog zou gaan staan. Rudolf Steiner legt deze droom als volgt uit: `Onder de regenboog staan betekent met lichaam en ziel de geesteswetenschap levend maken in je persoonlijk leven. Leven en oefenen zoals het in mijn boek beschreven staat, Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden.(2). Het is een levensoefening, een reiniging van het hele wezen. Met je hele mens-zijn werkelijk geesteswetenschap leven. Dat betekent occult gezien `onder de regenboog staan`. Voel maar hoe de loutering en harmonisering van het innerlijke wezen daarin leeft.` Maar zo zegt hij:` De vrouw die dit gedroomd heeft zal dit niet doen, zoals zo velen dat niet zullen doen. Het is zo ongemakkelijk, want je kunt zo weinig schitteren in de buitenwereld met deze stille, tientallen jaren van werken aan jezelf. Met jarenlange pogingen om misschien een kleine zwakte in het karakter of een slechte gewoonte te overwinnen valt niet veel eer te behalen. De mensen geloven nog niet dat een enkele verandering in het eigen wezen een grote betekenis heeft en veel meer brengt dan het lezen van vele boeken. Dan blijft het geestelijke kennis die alleen in het hoofd leeft en niet verdiept wordt door de praktijk van het leven.` 

Het verschijnen van de eerste regenboog                                                                                                                                                               In het oude testament wordt verteld dat het Noach was die de eerste regenboog waarnam. Na de ondergang van Atlantis was dit verschijnen als een voorbode voor de nieuwe wereld die komen zou. Een verbond tussen hemel en aarde voor een toekomst waarin de mens steeds meer op eigen kracht leert te leven. In de 5e na- Atlantische periode, de tijd waarin we nu leven, is dit van groot belang geworden. Het gordijn tussen de aardse wereld en de geestelijke wereld gaat steeds meer open en de regenboog spoort ons als het ware aan om naar het hogere geestelijke in onszelf toe te groeien en een brug te bouwen tussen de aarde en de geestelijke wereld. Dat we kunnen doen door de weg naar binnen te gaan (de moderne inwijdingsweg ) waarbij we langzaam ons lagere aardse denken, voelen en willen gaan transformeren naar een hogere geestelijke ontwikkeling. Zoals beschreven in nieuwsbrief nr.4 ( een toekomst naar bewust samenwerken met natuurwezens) zijn het de natuurwezens die de mensen aansporen om naar het geestelijke te groeien en ons weer te herinneren waar wij vandaan gekomen zijn. Zij drukken dit verlangen uit in de regenboog.                                                                                                                                                

Rudolf Steiner geeft over de regenboog het volgende imaginatie beeld: (3)                                                                                                 ´Als we imaginatief naar de regenboog kijken dan kunnen we vele werkende elementaire wezens waarnemen. Het is een merkwaardige verschijnsel om te zien hoe bij het geel en rood voortdurend elementaire wezens naar buiten treden die bij het groen en blauw als het ware weer naar binnen worden gezogen. Het geheel ziet er uit als een grote geestelijke dans van verschijnende en verdwijnende wezens. Tegelijkertijd merk je aan deze wezens dat als ze eruit komen ze met angst gevuld zijn en juist vervuld van onoverwinnelijke moed als ze erin gaan. Zo stroomt bij het rood en het geel angst naar buiten, maar als je naar het groen blauw/violet  kijkt, weet je daar heerst het gevoel van moed en dapperheid.`

Met dit beeld roepen ze de mens als het ware toe; Ga door je angsten heen om met moed en dapperheid die geestkracht te ontwikkelen die nodig is om stevig op de aarde te gaan staan.

Over het ontstaan van een regenboog                                                                                                                                                                  Het fysieke aardse, voor ons zichtbare deel van de regenboog, ontstaat door omhoog stijgende aardewarmte en een tegelijk neervallend regengordijn waar het licht van de zon doorheen straalt. Door dit samenspel van de elementen  aarde ,water, lucht/licht en vuur/warmte verschijnt ze als een lichtbaken aan de hemel. Dat de regenboog ook een geestelijke betekenis heeft en van oudsher een grote inspiratiebron voor de mens is kun je terug vinden in vele teksten en prachtige liedjes (Somewhere over the rainbow). Of bijvoorbeeld in de naam ‘regenboog kinderen’, zoals hooggevoelige kinderen van de nieuwe tijd ook wel worden genoemd.                                                                                                                                                                                                                       Er zijn denk ik maar weinig mensen die niet blij en enthousiast worden bij het zien van een regenboog. Al of niet bewust, worden we bij het waarnemen van een regenboog aangeraakt door de oer-oorsprong van het leven. Het is als een herinnering die los gemaakt wordt in onze ziel, dat wij zelf ook ooit uit de vier elementen, aarde warmte, het licht en het water ontstaan zijn, door het scheppende werk van de engelen hiërarchieën. De verwondering hierover is het die je raakt en ontroert. Want ook al zien we ze niet, er zijn vele geestelijke wezens bij dit hemelse schouwspel betrokken.

De oorsprong van kleuren                                                                                                                                                                                         De regenboogkleuren zijn ontstaan uit het scheppende werk van de engelen en dit vond plaats in de oeroorsprong van het leven en de aarde. (Om hier een beeld te van te geven, in het kort het volgende.) (4)                                                                                                 Allereerst was er de adem, het woord en er ontstond uit de samenbouwende scheppingskracht- ten van de allerhoogste engelen een gasachtige warmte/lucht en een waterige substantie. Daarna ontstonden de chemische elementen die alles met elkaar verbonden, zoals koolstof, waterstof,  zuurstof en stikstof. Het geheel was als een zwevende vloeibare massa die daarna doordrongen werd van kosmische ether krachten, waardoor  alle aanwezige substanties verlevendigd werden tot een stralende kleurenbol van fonkelend licht.                                                                                                                                                                      Doordat deze kleuren zich langzaam konden differentiëren (afsplitsen) gingen ze over in een fysieke stof. Zo ontstond uit deze stralende kleurigheid de eerste aanzet van het fysieke lichaam van moeder Aarde en ook een allereerste begin van ons menselijk lichaam. En de kracht die dit fysieke ontstaan mogelijk maakte stond als een regenboogvorm omheen.                                                  In haar verdere ontwikkeling werd de aarde steeds vaster van substantie, met door haar heen geweven hard geworden verbindingen.Dat zijn de ertsaderen zoals die nu onze aarde doorkruisen. Al het `weten` van de goddelijke kosmische ontwikkeling zoals hierboven beschreven is in deze aderen opgeslagen. Het zijn deze erts aderen die de aarde levendig houden, want hun etherische omhulsel (het levende geestelijke),doorstroomt moeder aarde zoals het bloed door de aderen in ons menselijk lichaam stroomt en ons in leven houdt.

Elementaire wezens van moraliteit                                                                                                                                                                        De metalen van de aarde zijn `al wetend`. Zij herinneren zich terug tot aan de tijd waarin het `metalige` nog als een kosmische kleur werd uitgedrukt. Ze weten dus nog van de tijd dat ze een doorelkaar vloeiende kleurigheid waren waardoor er een kleurenspectrum ontstond als een innerlijke kosmische regenboog.                                                                                                                  Het zijn  de aardewezens, de gnomen die de hoeders zijn van de metalen/mineralen. Door hun verbinding met deze levende aderen in onze aarde zijn zij `al wetend`. (zie ons boek leven met natuurwezens over de gnomen bldz. 44) Zij laten vanuit de aarde de etherische essentie van de metalen naar boven stromen. Deze naar boven stromende energie vanuit de ertsaderen is door de herinnering aan hun oorsprong gevuld met alwetendheid en hoge moraliteit (moraliteit kun je ook als waarheid omschrijven). Met helderziende vermogens kunnen we dit uitstromen van waarheid niet waarnemen, maar wel met ons gevoel (heldervoelendheid). Dat is mogelijk omdat onze gevoelswereld immers ook uit kosmische kleuren bestaat. Het zijn de kleuren van onze aura met daarin de chakra’s die als kleurige wielen ons bewustzijn dragen. Zo bestaat er vanuit de oorsprong van het leven een natuurlijke verbinding tussen de kleurige metaliteit en de mens. Worden we ons hiervan bewust en gaan we ons weer herinneren waar we oorspronkelijk vandaan gekomen zijn, dan ontwikkelen we ons ge-we-ten en onderscheiden wat waarachtig is en wat niet. Met `waarheid `verbinden we ons met hogere geestelijke energieën (deze worden ook aangeduid met Christus energieën. Zie ook nieuwsbrief 3 over de Christusnatuurwezens).                                                                                                                                                     

Oude wijze natuurwezens                                                                                                                                                                                        Het kan soms gebeuren dat je in de stilte van de natuur een geestelijk wezen van de aarde ontmoet. Nooit als je daar op uit bent, daar houden ze niet zo van, maar wel als je in rust bent en ze in je aura lezen dat je ze welwillend gezind bent. Zo zat ik op een stenen uitloper van de berg uit te kijken over een kleine moerassige weide; Plotseling voelt alles ver weg en in mij wordt het bewegingsloos en stil. Een oud aarde wezen maakt zich aan mij kenbaar en stroomt door mij heen. Het voelt als een soort versmelting waarin  een soort kennisoverdracht plaats vindt en mijn bewustzijn binnen stroomt. Het bergwezen laat me voelen hoe zeer wij met elkaar verbonden zijn. Dat wij niet alleen fysiek uit dezelfde elementen bestaan als moeder aarde, dus uit aarde water lucht en vuur, maar ook omdat onze geestelijke lichamen dezelfde kosmische kleurigheid hebben.

 

Over het leren begrijpen wat ons uit de aarde toestroomt                                                                                                                          Rudolf Steiner  verteld hierover het volgende (4)  : ´Het is belangrijk dat we de taal van het metalige dat vanuit de aarde omhoog stroomt leren begrijpen. Het roept ons als het ware toe`:                                                                                                                                             `Ik stam uit de wijde ruimte van het heelal en de aarde. Ik kom uit de hemelse wereld en ik ben als betoverd in het binnenste van de aarde gekomen. En hier hoop ik op mijn verlossing, want eens zal ik met mijn wezenskern opnieuw het wereld heelal vullen. Als Moeder Aarde haar opdracht vervuld heeft en de mens op de aarde een vrij wezen geworden is en zijn vrijheid heeft afgekocht door zijn harde werken aan de moraliteit( geweten), ja dan kan het verbreken van onze betovering beginnen en zal de aarde weer terugkeren naar de geest. Dit onttoveren is in wezen al begonnen, maar dit moet men eerst leren begrijpen. Aarde en mens zullen zich in de toekomst samen verder ontwikkelen.`

Het weten van de geest door het bestuderen van geesteswetenschap (5)                                                                                                          Langzaam mogen we leren begrijpen hoe groot het wonder van het leven is. Dat is wat de regenboog ons zeggen wil, in een taal die niet alleen het verstand betreft, maar de gehele mens. Het weten van de geest (geesteswetenschap) is iets wat oneindig levendig is. Zij wil door de ontwaakte ziel met een warm hart opgenomen worden zodat het een innerlijk weten wordt. Maar ja, eerlijk gezegd weet ik uit eigen ervaring maar al te goed hoe hardnekkig verstand kan zijn en vol zit met oude denkpatronen. Alleen al uit dat gegeven kun je begrijpen hoe stug de wetenschap blijft vasthouden aan het oude patroon dat je puur met het denken oplossingen kunt vinden voor bijvoorbeeld de klimaat problemen. Het heeft dan ook geen zin je aandacht daaraan te verspillen,wat op zichzelf ook al een stevige oefening is. Er zit niets anders op dan eerst zelf te veranderen en eigen oude denkpatronen los te laten. Dat doen we door de weg naar binnen te gaan en hard aan ons zelf te werken en te zuiveren wat nodig is. Daarmee ontwikkelen we zintuigen in onze ziel (in ons astrale lichaam) naar een hogere gevoeligheid, waarmee we ons kunnen verbinden met de geestelijke wereld. Dan staan we zoals Rudolf Steiner uitlegde `occult gezien onder de regenboog` en krijgen we de juiste energie en geestkracht om te groeien naar een toekomst waarin de aarde en geestelijke wereld zich met elkaar verbinden.

 

                                                                                                                                                 

1) Erinnerungen an Rudolf Steiner bldz. 189 - Verlag Freies Geistesleben 1979 - Adelheid Petersen schrijft in dit boek samen met nog vele anderen over haar ontmoetingen met Rudolf Steiner in Dornach. Zover ons bekent is dit boek niet in de Nederlandse taal uitgegeven.

2) In het Nederlands te verkrijgen ; Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden

3) Rudolf Steiner GA. 233 bldz. 2; Mysterienstätten des Mittelalters-Rosenkreuzertum und modernes Einweihungsprinzip.

4) Rudolf Steiner GA 232 s.87 Mysteriengestaltungen 5e Voordracht Dornach Dezember 1923

5) Aanstaande mei komt het nieuwe boek van Hans Stolp uit over Rudolf Steiner.

 

*(Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs is het niet toegestaan teksten of foto´s voor andere doeleinden te gebruiken.)