Juli 2020

NIEUWSBRIEF Leven met natuurwezens                                                                             

 Lieke Schwaiger-Dijkstra en Roland Schwaiger

Het coronavirus en onze gedachten wereld -                                                                                                                                                          over geestelijke wezens die wij zelf scheppen

 

In het dagelijkse leven zijn we ons niet altijd bewust van al die harde werkers in de etherische, astrale en hogere geestelijke werelden om ons heen. Maar elke keer als we daar meer bewustzijn van krijgen en het aan kunnen nemen als een grote waarheid, helpen we mee om het leven op aarde naar een hoger plan in de evolutieontwikkeling te brengen.                                                         De natuurwezens willen onze verwondering opwekken hoe al deze werelden met elkaar samenhangen, waardoor we steeds meer gevoel krijgen voor het geestelijke leven dat ons doorstroomt en omringt. De menselijk denkwereld is ook geestelijk, je kunt immers niet zien wat iemand denkt. Met ons denken scheppen we dan ook geestelijke wezens die onze gedachten dragen. Zij helpen ons bewust te worden van de grote invloed die onze gedachten op het leven hebben.

Geestelijke inzichten zijn nodig                                                                                                                                                                                      De situatie waarin we verzeild zijn geraakt met het corona virus is uitzonderlijk, want het gaat de mensheid van de hele wereld iets aan. Ieder mens zal dan ook op eigen wijze zijn innerlijke houding hierover moeten ontwikkelen. Gaan we kliekjes vormen, zo van samen zijn we sterk en minder angstig, of gaan we in vrijheid zelf overdenken wat dit voor de toekomst te betekenen heeft? Zoeken we nieuwe wegen of blijven we bij het oude? Als we oordelen over de vele fouten in de besluitvorming die er gemaakt zijn kunnen we geen nieuwe wegen vinden. We zetten onszelf daarmee op slot, want ons standpunt staat immers al vast. Wat we voelen om ons heen en bij onszelf is dat niets meer vanzelfsprekend is. We neigen dan naar ‘complot denken’. Hiermee kun je niet de diepere betekenis van de gehele situatie leren aanvoelen, maar blijft alles in het rationele verstand hangen. Ontwikkelen we daarentegen de goede wil om eerst eens te kijken naar wat de huidige situatie met ons doet, dan zullen we meer geestelijke inzichten krijgen.

Elementalen, geestelijke wezens die onze gedachten dragen                                                                                                                        Elke gedachte die we hebben wordt gedragen door een geestelijk wezen. Zij heten elementalen (Niet te verwisselen met de natuurwezens die elementairen heten).Deze wezens hebben alles te maken met het menselijke denken. Door onze denkprocessen scheppen wij deze wezens zelf. Beter gezegd, met deze wezens scheppen wij de wereld om ons heen. Lees verder (1).                        Alle gedachten die we hebben vormen een grote zwerm van elementalen in ons etherische lichaam en uit dit lichaam, ook wel levenslichaam genoemd, ontvangt de mens zijn levensenergie.                                                                                                                               Door het coronavirus en de maatregelen die daarvoor genomen zijn, worden we stevig met ons zelf geconfronteerd. Hoe gaan we er mee om en wat gebeurt er innerlijk in onze ziel door deze benauwende en voor alle mensen ongekende situatie, met alle bestaansonzekerheden van dien.                                                                                                                         
Zoals Hans Stolp in zijn eerste corona journaal (2) verwoordt: er komen oude verborgen angsten uit de ziel tevoorschijn. Deze angsten dragen we allemaal bewust of onbewust met ons mee. Het is dus wel begrijpelijk dat als het levenslichaam vol zit met angst-elementalen je levensenergie niet erg hoog is. Zij stralen de angst net zolang terug naar de mens tot deze de moed heeft zijn of haar angst bewust te doorleven en te verwerken. Gelijksoortige elementalen trekken elkaar aan, waardoor ze zich versterken. Zo ontstaat een onzichtbaar maar duidelijk waar te nemen, geestelijk angstvirus. Onbewuste angsten zullen we lange tijd met ons mee dragen. Bewuste angsten waar we aan werken en waar we niet voor weglopen zullen langzaam in trilling afnemen. Hiermee verlossen we niet alleen onszelf van de angst, maar ook het elementale wezen wordt verlost en van zijn taak ontheven. We kunnen dan weer vrijer ademen en hebben meer levensenergie.                                                                                                                    

Wat doet angst met onze ademhaling                                                                                                                                                                    Angst is een benauwd gevoel en het woord benauwd zegt het al, het slaat op de ademhaling en dus op onze luchtwegen. De angst-elementalen slokken onze levensenergie op wat je als een soort ingedrukt gevoel op de borststreek kunt waarnemen.           Rudolf Steiner vertelt dat de ademhaling van de mens in haar fysieke openbaring eigenlijk moet worden begrepen als een functie van het astrale lichaam, het geestelijke lichaam waarin onze ziel zetelt. Dat betekent dat we met de zuurstof die we opnemen ook geestelijke substantie inademen.                                                                                                                                                                                   Dr.Volker Fintelmann, Professor voor interne geneeskunde, spreekt in een interview ook over de geestelijke functie van de longen. Hij zegt;                                                                                                                                                                                                                                `De longen zijn geestelijk gezien zeer gevoelige waarnemingsorganen en de eenzijdigheid waarmee het denken gericht is op de materiële wereld is mijns inziens een reden van het snel toenemen van longziekten` (3).                                                                                                         Het is dan goed te begrijpen dat alle vormen van stress en angst, ontstaan door het materiële denken en de ontwikkelingen die daaruit voortkomen een grote invloed op onze ademhalingswegen hebben. Dit heeft alles te maken met de crisis waarin we nu zitten.

Niets gebeurt zomaar                                                                                                                                                                                                       Op dit moment zien we dat er overal gestreden wordt. Gaan we in deze strijd mee, van dit is goed en dat is verkeerd dan scheppen we elementalen die onze oordelen dragen en deze veroorzaken ook een benauwd gevoel. Het heet niet voor niets, wie oordeelt zal geoordeeld worden. Dat is de werking van aantrekkingskracht tussen gelijksoortige elementalen, ze trekken elkaar aan en veroorzaken strijd tussen de mensen. Overal waar oordeel en strijd is worden ahrimanische wezens aangetrokken. Zij krijgen dan de kans, zonder dat de mensen daar erg in hebben, het `materie gerichte denken` te voeden. Eenzijdigheid van denken zorgt voor onevenwichtigheid en dat is wat nu steeds duidelijker om ons heen waarneembaar wordt.    Wat er nu nodig is zijn mensen die beseffen dat alles wat er in en om ons heen gebeurt nodig is en die bereid zijn aan zichzelf te werken. (lees verder, Nieuwsbrief 8 over de occulte betekenis van onder de regenboog staan)                                                                                                                                  Er is veel tolerantie nodig voor alles wat je om je heen en in jezelf waarneemt. Met elementalen die onze trillingen van tolerantie dragen krijgen we, ook al zien we het niet direct, op den duur meer begrip en inzicht voor alles wat er zowel in als om ons heen gebeurt.

Zoals je denkt zo is je wereld                                                                                                                                                                                        Het is een klein zinnetje met een grote betekenis. Wij scheppen daadwerkelijk met ons denken de wereld om ons heen. Een tekst die daarop aansluit las ik in het boek van Hans Stolp en Harm Wagenmakers (4);                                          

Zuiver je denken! Want wat je denkt wordt werkelijkheid. Misschien nu nog niet meteen, maar het gebeurt wel. Wees zorgvuldig en vraag je zelf af of wat je denkt wel gerealiseerd mag worden, of dat je eerst je gedachten moet kuisen. De tijd is niet meer ver weg, dat ons denken terstond in werkelijkheid omgezet gaat worden. Bereid je voor en zuiver je denken.

Aartsengel Michaël gaf ons het geschenk van de vrijheid                                                                                                                                  Een kosmische wet die geheel in onze handen is gelegd door Aartsengel Michaël, is het principe van de vrijheid. Tussen 1842 en 1879, voor hij zijn ambt als regerende Aartsengel kon aantreden heeft hij daarvoor een groot gevecht moeten leveren met de tegenwerkende krachten. Deze krachten wilden de mensen aan de materie binden en het menselijke bewustzijn van de geestelijke wereld volledig afsluiten. Dat zou betekenen dat er geen voortgang meer in de menselijke evolutieontwikkeling zou kunnen komen. Alles wat de mens hier op aarde zelf aan geestkracht verwerft is nodig en van grote waarde voor de ontwikkeling van de geestelijke wereld.                                                                                                                                                                                                                Door Michaëls werk zijn we vrij geworden en kunnen we kiezen welke weg we willen gaan. De weg dieper de materie in, of de weg naar geestelijke bewustzijn. Het wordt nu mede door deze crisis duidelijk dat er een soort splitsing ontstaat. Mensen die de oplossingen puur in de materie zoeken en mensen die de oplossingen in het geestelijke zoeken. (5)                                              

Een engel in ons astrale lichaam                                                                                                                                                                                Door stevig aan het werk te gaan met onze eigen onvolkomenheden en het ontwikkelen van moed om door onze angsten, onmacht, boosheid en wantrouwen heen te worstelen, zuiveren we bij elke stap die wij hierin zetten onze ziel. De ziel, die in het astrale lichaam zetelt, is dat deel van de mens wat het meest met de geestelijke wereld verbonden is. Elke stap naar zuivering en bewustwording, hoe klein ogenschijnlijk en onzichtbaar voor de aardse werkelijkheid ook, heeft een veel groter effect dan je zou kunnen vermoeden. Want door dit zuiveren maken we steeds een beetje meer ruimte vrij in ons astrale lichaam, waarin een engel haar intrede kan doen. Deze engel helpt ons en staat ons bij met geestelijke zonnekrachten. Dit zijn de Christusengelen, die ons helpen om geestkracht te ontwikkelen zodat we daarmee stevig op aarde blijven staan. Geestkracht die hard nodig is, want daarmee kunnen we zuivering scheppen in het leven om ons heen. (6)                                                                                                              Met behulp van het licht van deze zonne-engel, het licht van Christus dat door ons heen straalt leren we helderder zien.               Rudolf Steiner drukte dit in de volgende korte meditatieve tekst uit (7);                                                                                                                                                    

`Der Mensch sieht nur das klar in der Außenwelt,                                                                                                                                                             Was er mit dem Lichte seines Inneren bestrahlen kann`        
              

 Een merkbare verandering in de natuur                                                                                                                                                                   Wat mij altijd weer raakt is dat de natuurwezens (elementairen) onder alle omstandigheden, hoe moeilijk die ook zijn, hun scheppingswerk verrichten. Zoals de beschermengel voor ons klaar staat zonder voorbehoud en alles verdraagt, ook als wij ons niet bewust zijn van haar aanwezigheid, zo scheppen de natuurwezens onder alle omstandigheden. Op de meest lelijke plekken, bijvoorbeeld langs een drukke autobaan, groeien prachtige bloemen en staan statige bomen. Het raakt me omdat ze daarmee als het ware tegen mij willen zeggen;                                                                                                                                                                                        `kijk maar goed waartoe geestkracht in staat is, jij kunt dat ook. Laat je geest vrij vliegen en wortel stevig in de aarde, dan zal ook jouw scheppingswerk voor moeder Aarde nooit verloren gaan`.                                                                                                                      

Kleine veranderingen in het leven van de mens hebben al zichtbare gevolgen in de wereld van de natuurwezens. Door de crisis met het virus werden we gedwongen stiller te gaan leven. In afwachting en onzekerheid over wat er komen zou moesten we veelal eenzaam en afgesloten van de mensen die we liefhebben in onze huizen blijven, onze naar boven gekomen angsten verwerken en ons bezinnen van, hoe nu verder. Het leven werd onthaast en stil gelegd. Dit hebben de natuurwezens ervaren als een positieve verandering in de etherische wereld van waaruit zij hun scheppingswerk doen. Iedere stap die de mens zet naar zuivering van de ziel, brengt tevens zuivering in het etherische veld om de aarde. De natuur in onze bergen hebben we dan ook nog nooit zo uitbundig zien opbloeien met een overvloed aan bloemen en vruchten als dit jaar.

 

(1) Lees verder in ons boek; Leven met natuurwezens, hoofdstuk 9 wezens die onze gedachten dragen.                                                                                                                      

(2) zie www.stichtingdeheraut.nl  onder corona journaal

(3) Deel 116 van de Flensburger Hefte; Vom Wesen der Organe

(4) Dagen van inzicht en verwondering is een boek met 365 inspirerende teksten van Hans Stolp en Harmen Wagenmakers. De gebruikte tekst is te vinden op de dag van 31 mei.

(5) Hans Stolp; De grote Aartsengel Michael Hoofdstuk 4 Over vrijheid, liefde en het verlies van onze ziel. Lees ook verder over de tweedeling in het leven in het corona journaal nr.7 van Hans Stolp, www.stichtingheraut.nl

(6 Rudolf Steiner, Zwei Vorträge, gehalten in Zürich am 9. und 16. Oktober 1918; Was tut der Engel in unserem Astralleib? Wie finde ich den Christus? Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? Hoe vinden wij de Christus? Uitgeverij Vrij Geestesleven.

(7) Rudolf Steiner; Wahrspruchworte bldz. 196

 

*(Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs is het niet toegestaan teksten of foto´s voor andere doeleinden te gebruiken.)